Informacje dotyczące organizacji i rozliczania zajęć w Strefie Muzyki

PODSTAWOWE INFORMACJE
 1. Lekcje w ramach pakietów zajęć odbywają się na podstawie umowy podpisywanej na pierwszej lekcji. Jej wzór dostępny jest na dole tej strony.
 2. Umowa podpisywana jest do końca bieżącego roku szkolnego z możliwością przedłużenia na miesiące wakacyjne (może być to tylko jeden miesiąc) na takich samych warunkach. 
 3. W ramach umowy przypadają średnio 4 jednostki lekcyjne w miesiącu. 
 4. Umowa podpisywana jest na określoną ilość jednostek (= ilość lekcji w pierwszym miesiącu + 4x ilość miesięcy trwania umowy).
 5. Jeśli w miesiącu wypada więcej lekcji niż 4 to są one realizowane według normalnego planu i nie są dodatkowo płatne. Przechodzą one na ewentualne nieobecności w ciągu czasu trwania umowy.
 6. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu we wspólnie ustalonym terminie.
 7.  Dniami wolnymi od zajęć w Strefie Muzyki w roku szkolnym 2023/24 są: 1.11, 11.11, 25.12, 26.12, 1.01, 6.01, 2.04 (pon. wielkanocny), 1.05, 2.05, 3.05, 30.05 (Boże Ciało).

PŁATNOŚCI

 1. Opiekun ucznia/pełnoletni uczeń zobowiązuje się do wniesienia miesięcznej opłaty w wysokości wskazanej na umowie w terminie do 5 dnia każdego miesiąca (z góry).
 2. Opłata za pierwszy miesiąc nauki może być odpowiednio niższa, jeśli w tym miesiącu wypadnie mniejsza ilość lekcji niż 4. Wysokość tej opłaty również będzie wskazana w umowie.
 3. Zajęcia w Strefie Muzyki należy opłacić przelewem na konto bankowe:
  Strefa Muzyki – Piotr Karczewski
  ul. Bursaki 18/49, 20-150 Lublin
  Santander Bank Polska S.A., numer konta: 21 1090 2590 0000 0001 5435 9890
 4. W tytule przelewu należy wpisać: „Lekcje gry na perkusji, Imię i nazwisko ucznia, miesiąc i rok za który dokonuje się opłaty”
 5. Istnieje możliwość skorzystania z opcji szybkich płatności (m. in BLIK). W tym celu należy podać dane do faktury (Imię i nazwisko, adres zamieszkania) oraz adres e-mail na który ma zostać wysłany link do płatności. Korzystając z szybkich płatności dane do przelewu uzupełniają się automatycznie.
 6. W przypadku niedotrzymania terminu płatności zajęcia będą zawieszone a lekcje odwołane w ten sposób nie będą odrabiane.

ODRABIANIE ZAJĘĆ

 1. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w umówionych i opłaconych zajęciach, zostaną one odrobione w późniejszym terminie, jednak należy to zgłosić na co najmniej 24 godziny przed zaplanowaną lekcją (dotyczy to maksymalnie jednej lekcji w miesiącu).
 2. Zajęcia odwołane na mniej niż 24 godziny przed umówionym terminem nie będą odrabiane i zostanie za nie naliczona pełna opłata.
 3.  W przypadku odwołania zajęć przez nauczyciela zostaną one odrobione w innym terminie uzgodnionym przez obie strony.
 4. Jeśli odrobienie zajęć przysługujących uczniowi zgodnie z punktami 1 oraz 3 nie będzie możliwe przed końcem obowiązywania umowy opłata za nie zostanie zwrócona w formie vouchera (ważnego przez 3 miesiące od momentu zakończenia umowy).
 5. W wyjątkowych przypadkach kwestie te ustalane są indywidualnie

WCZEŚNIEJSZE ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowę można rozwiązać we wcześniejszym terminie, ze skutkiem na koniec miesiąca, pod warunkiem poinformowania o tym nauczyciela prowadzącego.
 2. W takim przypadku lekcje odbywają się do końca danego miesiąca i obowiązuje za nie pełna opłata.
 3. Przy wcześniejszym rozwiązaniu umowy koszty lekcji, które się nie odbyły nie są zwracane.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania pozostajemy do dyspozycji pod numerem telefonu: 577 304 230 lub adresem e-mail: kontakt@strefa-muzyki.pl.

DOKUMENTY DO POBRANIA